Richard-Overberg-Stukadoor-Amsterdam
Balk-Lichtgrijs-Richard-Overberg-Stukadoorsbedrijf-Amsterdam

 

 

Algemene voorwaarden

Stukadoorsbedrijf Richard Overberg

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en gepubliceerd op de website van Stukadoorsbedrijf Richard Overberg.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf;
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
Stukadoorsbedrijf Richard Overberg: opdrachtnemer, die bedrijfsmatig werkzaamheden verricht;
Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Stukadoorsbedrijf Richard Overberg overeengekomen werkzaamheden en de daarbij behorende geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Stukadoorsbedrijf Richard Overberg.

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

1. De opdrachtgever en Stukadoorsbedrijf Richard Overberg kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:

 • vaste prijs;
 • regie.

2. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en Stukadoorsbedrijf Richard Overberg overeen dat de gemaakte kosten van Stukadoorsbedrijf Richard Overberg worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt Stukadoorsbedrijf Richard Overberg een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.

Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

3. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van Stukadoorsbedrijf Richard Overberg

1. Stukadoorsbedrijf Richard Overberg staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

2, Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Stukadoorsbedrijf Richard Overberg, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

3. Stukadoorsbedrijf Richard Overberg zal de opdrachtgever wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Stukadoorsbedrijf Richard Overberg deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Stukadoorsbedrijf Richard Overberg zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Stukadoorsbedrijf Richard Overberg op grond van artikel 4 lid 3.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Stukadoorsbedrijf Richard Overberg hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

2. Indien Stukadoorsbedrijf Richard Overberg de opdrachtgever niet kan bereiken, dient het klussenbedrijf het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten, die Stukadoorsbedrijf Richard Overberg moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 8 – Oplevering

1. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Stukadoorsbedrijf Richard Overberg dienen te worden hersteld, zal Stukadoorsbedrijf Richard Overberg deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen.

IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen

1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, dient de betaling uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

Artikel 10 – Eindafrekening

1. Stukadoorsbedrijf Richard Overberg zal de eindafrekening zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.

2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Stukadoorsbedrijf Richard Overberg na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 4) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Stukadoorsbedrijf Richard Overberg rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 4) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. Stukadoorsbedrijf Richard Overberg is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 12 – Garantie

1. Stukadoorsbedrijf Richard Overberg garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.

2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Stukadoorsbedrijf Richard Overberg zijn meegedeeld.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Stukadoorsbedrijf Richard Overberg is niet aansprakelijk voor:

 • schade als gevolg van gebleken ongeschiktheid van de plaats en/of de ondergrond waarop producten zijn aangebracht;
 • schade veroorzaakt door derden, waaronder stukadoors en andere dienstverleners voor het verwerken van producten van Stukadoorsbedrijf Richard Overberg, ongeacht door wie deze derden zijn ingeschakeld;
 • gevolgschade, persoonlijk letsel of andere indirecte schade, opgelopen als gevolg van haar diensten en producten en of de toepassing daarvan.

2. De aansprakelijkheid van Stukadoorsbedrijf Richard Overberg is beperkt tot de hoogte van het bedrag van haar factuur met betrekking tot die producten en of diensten.

VII. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

Artikel 14 – Toepasselijk Recht / Geschillen

1. Alle overeenkomsten met Stukadoorsbedrijf Richard Overberg worden beheerst door Nederlands Recht. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomsten.